top of page

SUKSAWAD CONVERTING CENTER

Your Trusted Partner 

Business Graphs

Who we are?

       บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2538 เราเป็นผู้นำด้านการนำเข้าและ

ส่งออกกระดาษคุณภาพสูงหลากหลายประเภท เรามีความเชี่ยวชาญและมีทีมงานคอยให้คำแนะนำด้านกระดาษ

ครบวงจร  และเรายังได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตกระดาษคุณภาพสูงจากต่างประเทศให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

      กว่า 27 ปีที่บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั้งในและ

ต่างประเทศ เรายังคงมุ่งมันที่จะพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ

     นอกจากนี้ บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ยังมีธุรกิจในเครืออีกหลากหลายประเภทซึ่งเกิดจากการ

เล็งเห็นถึงโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรีไซเคิลกระดาษ รวมถึงธุรกิจฟู้ดเทรดดิ้ง  

Our Business

Wave
Suksawad Converting Center
SRC Logo_JPG.jpg
SRC Recycle
Healthy Food
Suksawad Food

Suksawad Converting Center

Our Brand

GET IN TOUCH

We'd love to hear your feedback

COPYRIGHT © 2016 SUKSAWAD CONVERTING CENTER CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Diamond Star Product
bottom of page